انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  بمباران و گلوله باران مردم بی دفاع روستاها و شهرهای کردستان سوریه توسط ارتش متجاوز گر ترکیه در مقابل چشم قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای از فاجعه انسانی تازه ای خبر می دهد .

  نظر به این که انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت ، گسترش صلح و دوستى در جهان را به عنوان یکى از اهداف عالی خود انتخاب نموده ، عملیات نظامى ارتش متجاوز ترکیه در بخش کورد نشین  سوریه را به دلیل به خطر افتادن آرامش نسبى برگشته به این کشور داغ دیده و بحران زده ، را که مورد انتقاد بسیارى از کشورهاى جهان نیز  واقع گردیده محکوم مى نماید .
  و ضمن درخواست از سیاستمداران ترک برای خویشتن داری و توقف کشتار مردم بی گناه سوریه ، از مجامع بین المللی می خواهد تا هر چه سریع تر با دخالت در منطقه به برقراری صلح در این کشور جنگ زده کمک کنند

   

   

   انجمن دفاع از حقو ق مصدومین شىمیایى سردشت

                           18/07/ 1398

           

  م / ن 2/18898