انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  گزارش اقدامات هیات انجمن در اجلاس سازمان opcw در مورخ ۹۷/۹/۲
   
   
   
   
   
   
  برنامه‌های اجلاس در ساعت ۱۰ صبح شروع شد و هیات نمایندگی انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت هم در نمایشگاە حضور یافته و برای هماهنگی برنامە دیدار مدیر کل ، با دیگر انجمن‌های حاضر در اجلاس نشستی برگزار شد کە موارد مورد نظر جهت مطرح شدن در نشست را به شرح زیر بررسی و مورد توافق قرار دادند :
   
  ۱) دعوت از مدیر کل جهت حضور در مراسم سالگرد بمباران شیمیایی  سردشت 
  ۲) ایجاد نمایندگی سازمان در ایران
  ۳) ایجاد ارتباط علمی سازمان با قربانیان شیمیایی
  ۴) ایجاد نماد قربانیان شیمیایی در سردشت ، مشابه همان المان نصب شدە در سازمان که در میدان صلح سردشت نصب گردد (کە میتواند میدان سرچشمە یا هر جایی دیگر کە در نظر گرفتەشود)
   
   
  پس از هماهنگی ، نشستی با آقای پل والکر رئیس ائتلاف انجمن ها برگزار گردید کە موارد مختلفی از جملە وضعیت فعلی قربانیان و شرایط زیست محیطی آنان و آموزش تخصصی فرزندان خانوادە قربانیان در دانشگاە های معتبر جهان مطرح گردید کە ایشان هم نظر مساعد خویش را اعلام نمودند . در خاتمه هم به پاس تلاش‌های ایشان در این عرصه  هدیەای از محصولات سردشت بە ایشان اهدا شد
   
   
   
   
   
   
  ساعت 14:30 مدیر کل سازمان آقای فرناندو اریاس بە همراە سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهە ، آقای دکتر جهانگیری و هیئت همراە از نمایشگاەهای برپاشدە انجمن های ایران دیدار نمودند ایشان در نمایشگاە انجمن سردشت با ایشان در مورد وضعیت کلی قربانیان و محیط زیست آنها و شرایط فعلی کە قربانیان در آن قرار دارند به تفصیل صحبت شد و دبیرکل هم در سخنانی اعلام کردند کە در عرصه بین‌المللی باید از رسانەها استفادە بیشتر و بهتری صورت گیرد و در ادامە هیات انجمن در  دفتر دبیرکل حضور یافته و  هدایایی که از طرف انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی تهیە شدە بود به ایشان اهداء شد کە عبارت بودند از : مجموعه‌ای از تصاویر و  عکسهای مناظر و طبیعت سردشت و همچنین شهدا و قربانیان شیمیایی سردشت و یک جلد نفیس و معطر کتاب رباعیات حکیم عمر خیام کە با پنج زبان زندە دنیا ترجمە شدە است
   
  ساعت ۱۶ در صحن سازمان بیانیە انجمن به عنوان دومین بیانیه قرائت گردید کە مورد استقبال اعضای شرکت کنندە  قرار گرفت و همچنین سوپر وایزر سازمان opcw نیز به نمایندگی از سازمان ، مراتب تقدیر خود را بە انجمن ابراز نمودند
   
   
  م . ن / 426