انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  اعضای هیأت مدیره انجمن در سال 80-81 (اعضای هیأت موسس) دوره اول

  1-  آ قای حسین محمدیان                         

  2-  آ قای حاج رحیم کریمی واحد                     

  3-  آ قای حاج صالح عزیزپوری اقدم

  4-  آ قای مصطفی اسدزاده                          

  5-  آ قای عبدالخالق یگانه

  6-  آ قای هاشم کریمیان

  7-  ( زنده یاد ) آ قای حامد حیدری

   

  بازرسین شامل آقایان : زنده یاد حاج محمود محمدیانی اصل ، علی البدل کامران خانی

   

  .............................................................................................

  اعضای هیأت مدیره انجمن در سال 82-83 دوره دوم

   

  1-آ قای حسین محمدیان

  2- آ قای حاج صالح عزیزپوری اقدم

  3- آ قای حاج رحیم کریمی واحد

  4- آ قای هاشم کریمیان

  5- آ قای مصطفی اسدزاده

  6- آ قای جلال حسن پور

  7- آ قای عبدالخالق يگانه                                                                                                   

                                                                                                                                                             

  توضیح : "آقایان هاشم کریمیان ومصطفی اسدزاده ازعضویت در هیأت مدیره انجمن استعفا داده وبه جای آن آقايان جلال حسنپور وعبدالخالق یگانه که عضو علی البدل انجمن بودند جایگزین گردیدند."

  بازرسین شامل آقایان :کریم صالحیان اصل ، علی البدل عبدالله حسن زاده       

        

  ...............................................................................................

   

  اعضای هیأت مدیره انجمن در سال 84-85 دوره سوم

  1- آ قای حسین محمدیان            

  2- آ قای حاج صالح عزیزپوری اقدم  

  3- آ قای حاج رحیم کریمی واحد

  4- آ قای جلال حسن پور

  5- آ قای هاشم كريميان

  6- آ قای هادي توحيدي علي البدل    

   

  بازرسین شامل آقایان : عبدالله حسن زاده اصل ، علی البدل ابوطالب حداد

   

  .............................................................................................

   

  آعضای هیأت مدیره انجمن در سال 86-87 دوره چهارم

   

  1- آقای حاج صالح عزیزپوری اقدم

  2- آ قای حسین محمدیان

  3- آ قای حاج رحیم کریمی واحد

  4- آ قای جلال حسن پور

  5- آ قای هاشم کریمیان

  6- آ قای صفین بریاجی مدیرعامل

  بازرسین شامل آقایان :حاج طالب پوری اصل ، علی البدل ناصر فتاحپور      

   

  ...........................................................................................

   

  اعضای هیآت مدیره انجمن در سال 88-89 دوره پنجم

   

  1- آقای صالح عزیزپوری اقدم

  2- آ قای حاج رحیم کریمی واحد                                                                        

  4- آ قای جلال حسن پور

  5- آ قای پیمان قادر پور

  6- آ قای صالح صالح زاده

  7- آ قای سیروان حداد مدیر عامل

  8- آ قای كمال بيگ زاده علي البدل

  9- آ قای حسين دانشورعلي البدل

  توضیح: »آقای صالح صالح زاده بعداز یک ماه از عضویت هیأت مدیره استعفا داده وبه جای آن آقای کمال بیگ زاده عضو علی البدل معرفی گردیدند.»

   

  بازرسین شامل آقایان :رئوف سمیعی اصل ، صالح عبدالله پوری علی البدل

   

  ......................................................................................

   

  اعضای هیأت مدیره انجمن در سال 90-91 دوره ششم

  1- آ قای حاج صالح عزیزپوری اقدم

  2- آ قای حاج رحیم کریمی واحد

  3-  آ قای سیروان حداد

  4- آ قای بختیار ملکاری

  5- آ قای خانم آرزو احمدیان                                                                                               

  6- آ قای حاج اسماعيل خضري علي البدل

   

  توضیح :»آقای سیروان حداد بعداز یک سال از عضویت هیأت مدیره استعفا داده وبه جای آن حاج اسماعیل خضری عضو علی البدل جایگزین آن شد.»

   

  بازرسین شامل آقایان : حاج علی شریعتی اصل و، مهدی نباتی علی البدل

   

  .........................................................................................

   

  اعضای هیأت مدیره در سال 92-93 دوره هفتم

   

  1- آ قای حاج صالح عزیزپوری اقدم                                                                

  2- آ قای حاج رحیم کریمی واحد

  3- آ قای هاشم کریمیان

  4- آ قای مصطفی اسدزاده

  5- آ قای هیمن سنه ای

  6- آ قای ابوطالب حداد علي البدل

  7- آ قای مهدي نباتي

  بازرسین شامل خانمها : آرزو احمدیان اصل ، ریزان حکمت علی البدل

   

  ........................................................................................

   

  اعضای هیأت مدیره در سال 94-95 دوره هشتم

   
  1- حاج صالح عزیزپوراقدم
   
  2-حاج رحیم کریمی واحد
   
  3-حسین محمدیان
   
  4-مهدی نباتی
   
  5-سیران مظلومی
   
  6-صالح محمودی علی البدل
   
  7-طالب حداد علی البدل
   
   
  بازرسین شامل : آقای آوات رستمیانی و خانم مهناز محمودنژاد
   
  توضیح : خانم سیران مظلومی استعفا داده و به جای ایشان آقای صالح محمودی عضو اول علی البدل جایگزین شدند
   
  ...........................................................................................
   

  اعضای هیأت مدیره در سال 96-97 دوره هشتم

   

  1. حاج رحیم واحدی

  2. حاج صالح عزیزپوری اقدم

  3. مهدی نباتی
  4. آزاد قادرپور
  5. حسین محمدیان 
  6. سوسن شمعی
  7. رحمان مقدسی
   
  بازرسین شامل : آوات رستمیانی ، بایزید حسن زاده
   
   
  ...............................................................................................