انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  http://www.ODVCW.org/Uploads/ali-vashghani-tasliyat016494.jpg

   

  بازگشت همه‌ به‌ سوی خداست

  بدينوسيله درگذشت مرحوم‌ حاجی حمزه محمدیان راد جانباز شيميايي  وعضو انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت را به خانواده مرحوم تسليت عرض نموده ، براي آن مرحوم بهشت برين وبراي بازماندگان صبر جذيل از خداوند منان خواستاريم .

  انجمن دفاع از حقوق مصدومين شيميايي سردشت

  95/06/03

  م . ن / 211