انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  هفت تیریعنی کودکم
   
  که در پس کوچه های شهر
   
  دوان دوان،گریان گریان ...
   
  به دنبال
   
  آرامش آغوش من می گردد 
   
  هفت تیر 
   
  یعنی 
   
  درد چشمم
   
  درد سینه درد 
   
  درد قلب بی آشیونه
   
  هفت تیر
   
  یعنی ای خدا
   
  از این نابرابری 
   
  دلم خونه
   
   
   
   
  هفت تیر 
   
  یعنی نگاه مظلوم
   
  که می پرسد  
   
  به چه جرمی؟!
   
   
   
   
  هفت تیر
   
  یعنی قلم تاریخ
   
  که با خون پدرم  
   
  از مظلومیت من و جنایت
   
  صدام نقاشی می کشد
   
   
  هفت تیر
   
  یعنی اینکه کاش
   
  فرصتی دست می داد 
   
  تا شبی 
   
  دلم را پیش روی دلت می گرفتم
   
  تا بدانی
   
  درونم چه غوغاست
   
  هفت تیر 
   
  یعنی اینکه
   
  هیچ وقت به خود اجازه ندادم 
   
  یکبار هم شماره بگیرم
   
  تعداد زخمهای دلم 
   
  آیاسکوت
   
  راز نگاهم را 
   
  خواهد گفت...
   
  م . ن / 415