انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  پيام" انجمن دفاع از حقوق مصدومين شيميايي سردشت" به جشنواره بين المللي فيلم كودك ونوجوان به مناسبت ؛ 

     " روز جهاني كودك"

  بزرگان جنگيده اند وميجنگند  تا بزرگ جلوه كنند ؛ ومتاسفانه ؛ عادت كرده اند كه هميشه بعد از جنگ ؛ به صلح فكر كنند ؛ هر چند تأملي بر ويرانه ها وپرسشي نگفته در نگاه كودكان شايد؛ بزرگان را به شرم وادارد كه " چرا ما بايد قرباني شويم " وبازسوال ديگري تداوم تلخي اين واقعه را بيشتر  نشان ميدهد ؛ چرا براي كودكان تنها يك روز؟! هر چند اين روز به صورت نمادين نام گذاري شده ؛ اما نشان از واقعيت تلخ كودكان اين جهان دارد ؛ كودكان هيروشيما – سردشت – حلبجه – اصفهان .... واين روزهاي سوريه دليلي است گويا براين امر؛ لذا با در نظر گرفتن شرايط موجود ؛ كودكان سردشتي نيز بعنوان پيام آوران نداي انسانيت ؛ صرف نظر از رنجها ودردهاي تاريخييشان به صلح مي انديشند؛ پس ما انجمن دفاع از حقوق مصدومين شيميايي سردشت نيز از نگاه وجايگاه رنج كشيدگاني ؛ كه طعم تلخ جنگ را نه تنها چشيده بلكه هنوز كه هنوز است به همراه دارند؛ در روز جهاني كودك با كودكان جهان همراه مي شويم وبه ياد همه مي آوريم "صلح " نياز وجوابي است اساسي ؛ كه جامعه جهاني بايد به آن دست يابد وشعار صلح نه! بلكه "عمل به صلح" مي تواند ؛ هديه به كودكان جهان وتمام بشريت باشد. نه تنها روز نمادين كودك بلكه تمام روزهاي كودك ؛ بايد عاري از خشونت ؛ محروميت وتبعيض گردد وبزرگاني كه كودكي نكرده اند ؛ كودكي نديده اند به يادشان بياوريم كه جهان كودكي زيبا ؛ لطيف ؛ پر از آرامش وواقعاً بزرگ است ؛ آن را تجربه كنيد. م.ن/72

   

   

  انجمن دفاع از حقوق مصدومين شيميايي سردشت