انجمن دفاع از حقوق مسدومین


    در دیداری با آقای شکیب مهر ( سر کنسولی محترم دولت جمهوری اسلامی ایران ) در شهر سلیمانیه بندهای راکه با آقای عماد احمد ( معاون رئیس وزرای اقلیم کردستان ) و آقای دکتر حسن سوره (معاون رئیس پارلمان اقلیم کردستان )

    مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با نظر مساعد مواردی را نیز جهت انجمن قربانیان حلبچه در مورد تسهیل در صدور روادید و ارتباطات فرهنگی تاکید . نمودند . م.ن/64