انجمن دفاع از حقوق مسدومین


  اولین همایش سراسری تشکلهای ایثار و شهادت در 7مهرماه 1395 با حضور بیش از 130 انجمن از جمله انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت با میزبانی بنیادشهید و امور ایثارگران در کرج برگزار گردید که در نوع خود اولین گردهمایی تشکلهای فعال در زمینه قربانیان جنگ است.

  برای هر چە پر بارتر کردن همایش، در سە ماه اخیر نشستهایی توسط تشکلهای شهر تهران و شهرستان های  واقع در پایتخت بصورت مستمر بوجود آمد. در نشست اول با توافق تشکلهای شرکت کنندە، کمیتەهایی مصوب گردید و بە صورت ذیل دستە بندی شد کە عبارتند از :
  1_کمیتە حقوقی و امور بین الملل
  2_کمیتە بهداشت و درمان
  3_ کمیتە اقتصاد مقاومتی
  4_کمیتە فرهنگی، اجتماعی و ورزش

  انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت با توجه بە جایگاە و نوع فعالیت خود، بە عضویت کمیتە اول درامد و در همان نشست بعنوان نائب رئیس کمیته حقوقی و امور بین الملل انتخاب گردید.
  به گزارش سایت انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت کمیتەها  وارد نشستهای تخصصی شده و از جملە اعضای کمیتە اول تا زمان برگزاری همایش طی شش نشست دغدغەهای تشکلها کە در طی فعالیت خود با ان روبرو بودند  مطرح و توسط اعضای کمیتەها  بررسی و سپس نظرات خود را مطرح نمودە و در اخر بە صورت یک بیانیە 16مادەای بە تصویب نمایندگان 4 کمیتە تخصصی رسید؛ با این پیش شرط که در پایان نشست همایش بعد از تایید نمایندگان انجمنها در صحن اجلاس همایش قرائت و بە تائید شرکت کنندگان برسد.
  این گزارش حاکی ست که همایش با حضور حجت الاسلام شهیدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثار گران افتتاح شد . ایشان  در سخنان خود با اشارە بە توانایی های تشکلها در سطح ملی و بین المللی، آنها را اتاق فکر بنیاد شهید   امور ایثارگران توصیف نمودند.
  سپس کمیتەهای چهار گانە مانند کمیته ی حقوق و امور بین الملل با حضور نمایندگان نوزده انجمن  وارد نشست تخصصی شدند تا بیانیە را تهیه نمایند.
  بیانیە پایانی همایش بە تصویب شرکت کنندگان رسید .
  مواردی کە دغدغە جامعە هدف انجمنها بود در این بیانیە گنجاندە شد از جملە:
  -- اجرائی شدن قانون الزام دولت بە شناسایی مصدومین شیمیایی
  -- اعتراض بە اجرای نحوە برگزاری کمیسونهای پزشکی و عدم نتیجە گیری مطلوب کمیسیونهای برگزار شدە
  -- اعتراض بە درجە بندی شدن شهدا با توجە بە نحوە شهادتشان
  -- در اختیار گذاشتن کرسی مشورتی بە تشکلها در معاونتهای مختلف بنیاد شهید
  -- برون سپاری خدمات درمان و مسکن و اشتغال جامعە هدف بە تشکلها
  -- ایجاد تشکل دانش بنیان و تعامل با تشکلها جهت ورود بە فعالیت اقتصادی جهت رفع نیازهای آنها
  -- اختصاص بخشی از درامد نفتی بە امور تشکلها
  -- پرداخت کلیە هزینەهای پیشگیری و درمانی و بهداشتی از جملە دندانپزشکی و توانبخشی و پروتز و اورتزو...
  -- بیمە فرزندان جانبازان وخانوادە شهدا به طوری که تا وقتی صاحب بیمە ثانویە نشدەاند قطع نگردد.
  --  معافیت فرزندان ذکور شهدا و جانبازان از خدمت سربازی

  همایش در بعدازظهر با دو کارگاە تخصصی اموزشی بە کار خود ادامە داد که آقای انصاری قائم مقام بنیاد و امور ایثارگران نیز حضور داشتند و با قرائت بیانیە نهایی بە تصویب رسیدە ، مراسم همایش در ساعت18 بە پایان رسید.

  شایان ذکر است که آقایان صالح عزیزپور اقدم و رحیم واحدی به عنوان نمایندگان انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت در این همایش حضور داشتند.

  م . ن / 212

   

 1. دیدگاه بیانیه بسیار خوب بود و امیدوارم خبر تحقق یافتن آنها را به زودی اطلاع فرمائید
 1. دیدگاه بیانیه بسیار خوب بود و امیدوارم خبر تحقق یافتن آنها را به زودی اطلاع فرمائید